Fullstack Developer (Angular + Symfony), 100% En remoto